Senior DevOPS Engineer

Դիմել էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 20 Հուլիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ DevOps/Ենթակառուցվածք

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are seeking a highly skilled and motivated Senior DevOps Engineer to join our dynamic team dedicated to innovative solutions in the real estate industry. In this role, you will play a critical part in designing, implementing, and maintaining our infrastructure and deployment pipelines. Your expertise will ensure the reliability, scalability, and security of our systems. You will work closely with cross-functional teams to streamline development processes, automate workflows, and drive continuous improvement across our technology stack.

Աշխատանքային պարտականություններ


 • Cloud Infrastructure: Design, implement, and maintain robust, scalable, and secure cloud infrastructure primarily on AWS, with secondary experience in Azure and DO.
 • CI/CD Pipelines: Develop and maintain CI/CD pipelines to automate build, test, and deployment processes for applications and services.
 • Monitoring & Logging: Implement monitoring, logging, and alerting solutionsto ensure high availability, performance, and reliability of systems.
 • Collaboration: Work closely with development teams to optimize application performance, troubleshoot issues, and improve deployment efficiency.
 • Security Compliance: Ensure compliance with security best practices and industry regulations, implementing appropriate security measures across the infrastructure.
 • Innovation: Evaluate and recommend new tools and technologies to enhance productivity, scalability, and cost-effectiveness of infrastructure operations.
 • Technical Guidance: Provide technical guidance and support to team members, fostering a culture of collaboration, knowledge sharing, and continuous learning.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Professional Experience: Proven experience as a DevOps Engineer or similar role, with a strong understanding of cloud computing, infrastructure as code, and CI/CD principles.
 • Cloud Expertise: Hands-on experience with AWS, including proficiency in managing infrastructure.
 • Containerization: Proficiency in containerization technologies such as Docker and container orchestration platforms like Kubernetes.
 • Database Management: Extensive experience in supporting databases and managing Elasticsearch in AWS.
 • Version Control: Familiarity with version control systems (e.g., Git) and collaborative development workflows.
 • Security Skills: Knowledge of security best practices and experience implementing security controls in cloud environments.
 • Problem-Solving: Excellent problem-solving skills, with the ability to troubleshoot complex issues and implement effective solutions.
 • Communication: Strong communication skills and ability to collaborate effectively with cross-functional teams in a fast-paced environment.
 • Proactive Solutions: Ability to propose solutions for specific problems independently and ensure the security of infrastructure.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Աշխատավարձ: Սկսած 800000 AMD Մաքուր ամսական

Լրացուցիչ տեղեկություն

If you are passionate about DevOps and eager to drive innovation and excellence in our infrastructure operations, we encourage you to apply and join our team.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Docker

DevOps

AWS

CI/CD

Անձնական հմտություններ

Թիմում աշխատելու ունակություն

Հատուկ թեգեր

Բարձրագույն կրթություն չի պահանջվում

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Հագուստի կոդի բացակայություն

Կոնտակտներ

Հեռախոսահամար` +37494595034

Հասցե՝ 1 Բուռնազյան, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել AmBrain սոց․ կայքերում