AI for Everyone: Master the Basics

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

In this course, you will learn what AI is and understand its applications and use cases and how it is transforming our lives. You will explore basic AI concepts including machine learning, deep learning, and neural networks as well as use cases and applications of AI. You will be exposed to concerns surrounding AI, including ethics, bias, jobs and the impacts on society.

You will take a glimpse of the future with AI, get advice for starting an AI related career, and wrap up the course by demonstrating AI in action with a mini project.

This AI for Everyone course does not require any programming or computer science expertise and is designed to introduce the basics of AI to anyone whether you have a technical background or not.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

  • Understand what is AI, its applications and use cases and how it is transforming our lives
  • Explain terms like Machine Learning, Deep Learning, and Neural Networks
  • Describe several issues and ethical concerns surrounding AI
  • Articulate advice from experts about learning and starting a career in AI

Խոսնակներ:

Rav Ahuja

AI and Data Science Program Director

IBM

Մասնագիտական հմտություններ

Համակարգչային հմտություններ

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ