Auto Mechanic

Deadline: 16 May 2021

Employment term: Permanent

Category: Mechanical/Engineering

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Ավտոմեքենայի ընթացային մասի վերանորոգում համաձայն արտադրողի հրահանգների:

Job responsibilities

Ընթացային մասի դիագնոստիկա: Առկա խնդիրների վերացում մասերի փոխարինման կամ վերանորոգման միջոցով:

Required qualifications

Ավտոմեքենայի կառուցվածքի և աշխատանքի վերաբերյալ տեսական և գործնական գիտելիքներ: Աշխատանքային փորձ:

Required candidate level: Not defined

Additional information

Խնդրում ենք CV-ները ուղարկել [email protected] հասցեով:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Technical knowledge/competence

Soft skills

Time management

Detail-oriented

Logical thinking

Fast learning ability

Hardworking

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://emex.am

Find EmexAuto on social media