Bioinformatician / Data Scientist

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 23 Մայիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are seeking a skilled and motivated Bioinformatician / Data Scientist to join our dynamic team at Quantori. In this role, you will have the opportunity to work on a diverse range of projects, utilizing your expertise in bioinformatics and data science to tackle complex scientific challenges. As a key member of our team, you will contribute to the development and application of cutting-edge computational methods and algorithms, enabling our clients to gain valuable insights from their data.
Quantori is an international team: we have colleagues who work both from offices and remotely across the world.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Collaborate closely with clients to understand their specific research goals and design tailored bioinformatics and data analysis solutions
 • Collaborate with interdisciplinary teams of biologists, geneticists, and data scientists to develop and implement computational strategies for analyzing large-scale biological datasets
 • Develop and implement computational pipelines and workflows for processing and analyzing diverse biological data types, including genomics, transcriptomics, proteomics, and metabolomics
 • Participation in developing pipelines for processing NGS data (single-cell and bulk RNA-seq) by using Nextflow
 • Perform statistical analysis and data mining to identify patterns, correlations, and biomarkers
 • Apply statistical modeling and machine learning techniques to identify patterns, correlations, and predictive models from large-scale datasets
 • Stay up-to-date with the latest advancements in bioinformatics and contribute to the continuous improvement of existing methodologies and algorithms
 • Present findings and results to internal teams and external stakeholders in a clear and concise manner

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Solid understanding of bioinformatics concepts, algorithms, and tools
 • Proven experience in analyzing high-throughput genomic, transcriptomic, or proteomic data
 • Hands-on experience with creating single-cell and bulk RNA-seq data processing pipelines
 • Proficiency in pipeline development using Nextflow (preferred), Cromwell, or other popular framework
 • Experience with Python programming language. Proficiency in programming languages such as Python or R and experience with relevant bioinformatics software and tools
 • Solid knowledge of statistical analysis, machine learning, and data mining techniques
 • English level B2 or higher

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Nice to have:

 • Experience in next-generation sequencing (NGS) data analysis and variant calling
 • Knowledge of structural bioinformatics and molecular modeling
 • Familiarity with cloud computing platforms and big data analysis frameworks
 • Prior experience in the analysis of single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) or single-cell genomics data
 • Familiarity with cloud computing platforms and big data analysis frameworks
 • Experience with processing scTCR and scCITE-seq data
 • Experience with deploying pipelines to AWS
 • Familiarity with Cell Ranger and/or TRUST4 software packages
 • Strong communication and interpersonal skills with the ability to effectively collaborate with cross-functional teams and communicate complex concepts to non-technical stakeholders

We offer:

 • Competitive compensation
 • Remote or office work
 • Flexible working hours
 • Healthcare benefits: medical insurance and paid sick leave
 • Continuous education, mentoring, and professional development programs
 • A team with an excellent tech expertise
 • Certifications paid by the company
   

Please apply here through the staff.am

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Python

Business English

Անձնական հմտություններ

Խնդիրների լուծում

Ճկունություն

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Ընկերության լուսանկարները

Արտոնությունների փաթեթ

Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Բիզնես գործուղումներ
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Ծնողական արձակուրդ
Մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում
Ճամփորդական փաթեթ

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://quantori.com/

Հասցե՝ 1 Հյուսիսային պողոտա, Նորդ Բիզնես Կենտրոն, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել Quantori սոց․ կայքերում