Corporate Lawyer

Էլ. փոստով

Վերջնաժամկետ՝ 16 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Իրավական

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are excited to announce an opportunity within our legal department for the position of Corporate Lawyer. As we continue to grow and evolve, we seek a dynamic individual who is passionate about corporate law and possesses a comprehensive understanding of its intricacies.

Աշխատանքային պարտականություններ

*Key Responsibilities:*

- Providing legal counsel and support to the organizations on corporate matters.
- Drafting, reviewing, and negotiating contracts and agreements.
- Ensuring compliance with relevant laws and regulations.
- Advising on labor issues, intellectual property rights, taxation, civil matters, and administrative procedures.
- Assisting in the preparation and maintenance of corporate documents for commercial and non-commercial entities.
- Conducting legal due diligence, meticulously reviewing pertinent legal documents and conducting research to identify potential risks and liabilities, providing actionable insights and recommendations to ensure compliance and mitigate legal risks effectively.
- Ensuring adherence to migration laws and regulations, particularly in matters relating to employee immigration, work permits, and residency requirements.

Անհրաժեշտ հմտություններ

*Qualifications:*

- *Higher Education in Law:* The ideal candidate must hold a degree in law.

- *Experience:* A minimum of two years of experience in the field of law is required. This ensures that the candidate possesses the necessary skills and insights to excel in the role.

- *Expertise in Corporate Law:* A strong understanding of corporate law is essential. The candidate should be well-versed in various aspects of corporate governance, including but not limited to drafting contracts, navigating labor law, intellectual property law, tax law, civil law, migration and administrative law.

- *Proficiency in Drafting Contracts:* The candidate should demonstrate proficiency in drafting a wide range of contracts, ensuring accuracy, clarity, and compliance with legal standards.

- *Familiarity with Corporate Documentation:* The ability to prepare corporate documents for both commercial and non-commercial entities is crucial. This includes drafting founding documents, charters, amendments to founding documents, decisions of general meeting, and other essential corporate paperwork.

- *Language Skills:* Fluency in both Russian and English languages, both spoken and written, as well as the ability to prepare documents in both languages, is required to effectively communicate and collaborate with stakeholders in diverse environments.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

If you believe you possess the qualifications and skills required to excel in this role, we invite you to submit your resume detailing your relevant experience and expertise. 

We look forward to welcoming a driven and talented individual to our legal team as we continue to uphold the highest standards of corporate governance and legal excellence.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Իրավական վերլուծություններ

Պրակտիկ իրավաբանական հմտություններ

Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենք

Իրավական փաստաթղթերի կազմում

Իրավական հարցերով փորձագետ

Դիմել էլ. փոստով

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.wiselaw.am

Հեռախոսահամար` +37441088033

Հասցե՝ 11 Արգիշտի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն