Graphic and UI/UX Designer

Վերջնաժամկետ՝ 16 Հունիս 2024

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ UI/UX/գրաֆիկ դիզայն

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

At ERP Swiss, we're on the lookout for a creative and experienced Graphic and UI/UX Designer to join our dynamic team. In this role, you'll be at the forefront of shaping the user experiences and visual identity of our exciting aesthetic, beauty, and healthcare projects.

We're in search of an individual whose passion for design knows no bounds. If you also have a deep-rooted interest or experience in motion design and the desire to explore new horizons, you've come to the right place. In this role, you'll not only be able to engage in all aspects of design, from crafting stunning visuals to creating seamless user experiences, but also have the opportunity to nurture your creative journey and watch your skills flourish in an environment where innovation and imagination are not just encouraged, but celebrated.
Join our team and be part of an exciting journey that combines the best of design with the beauty and healthcare industries, shaping solutions that make a difference in people's lives.

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Collaborate with cross-functional teams to understand project goals and user requirements;
 • Design and iterate on user interfaces for web and mobile applications, ensuring exceptional user experiences;
 • Create visually compelling graphics, illustrations, banners, and marketing materials;
 • Develop wireframes, prototypes, and mockups to illustrate design concepts and interactions;
 • Execute image retouching and manipulation to enhance the visual quality of our materials;
 • Incorporate feedback from stakeholders and users to refine designs;
 • Maintain consistency in brand identity and visual language across all design materials;
 • Stay updated on design trends, tools, and technologies to bring fresh ideas and best practices to the team.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Bachelor's degree in Graphic Design, Fine Arts, or a related field;
 • Minimum of 3 years of professional experience in UI/UX and graphic design;
 • Proficiency in design software such as Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, XD, etc.);
 • Strong portfolio showcasing a diverse range of UI/UX and graphic design projects;
 • Strong experience with Figma, a collaborative interface design tool;
 • Experience working with wire framing and prototyping tools;
 • Understanding of web design principles, responsive design, and user-centered design methodologies;
 • Motion design experience is a plus;
 • Exceptional creativity, attention to detail, and a passion for design;
 • Strong communication skills to effectively collaborate with team members and stakeholders;
 • Ability to manage multiple projects, meet deadlines, and adapt to changing priorities.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Դիմեք օնլայն staff.am-ի միջոցով և հետևեք ձեր դիմումի ողջ ընթացքին։

Մասնագիտական հմտություններ

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Շարժական գրաֆիկ դիզայն

Figma

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Արտոնությունների փաթեթ

Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Պարգեվատրման համակարգ
Գիտելիքի փոխանակման մշակույթ
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Ուսման/մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում
Կրթության վճարի փոխհատուցում
Ոլորտի աշխատակիցների համար կազմակերպվող սպորտային եվ ինտելեկտուալ մրցաշարերի մասնակցություն

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.erpswiss.com

Հասցե՝ Տիգրան Պետրոսյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել ERP Solutions LLC սոց․ կայքերում